ترجمه Milk Leg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورم‌ پاي‌ نوزاد همراه‌ با درد بهنگام‌ زايمان‌. می باشد

Milk Leg به چه معناست و Milk Leg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milk Leg

ورم‌ پاي‌ نوزاد همراه‌ با درد بهنگام‌ زايمان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ورم‌ پاي‌ نوزاد همراه‌ با درد بهنگام‌ زايمان‌., ترجمه ورم‌ پاي‌ نوزاد همراه‌ با درد بهنگام‌ زايمان‌., کلمات شبیه ورم‌ پاي‌ نوزاد همراه‌ با درد بهنگام‌ زايمان‌.
دانلود فایل ها