ترجمه Milk Punch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشروبات‌ مخلوط‌ با شير وقند. می باشد

Milk Punch به چه معناست و Milk Punch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milk Punch

مشروبات‌ مخلوط‌ با شير وقند. به خارجی , ریشه انگلیسی مشروبات‌ مخلوط‌ با شير وقند., ترجمه مشروبات‌ مخلوط‌ با شير وقند., کلمات شبیه مشروبات‌ مخلوط‌ با شير وقند.
دانلود فایل ها