ترجمه Milk Snake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر خاكستري‌. می باشد

Milk Snake به چه معناست و Milk Snake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milk Snake

(ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر خاكستري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر خاكستري‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر خاكستري‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر خاكستري‌.
دانلود فایل ها