ترجمه Milliampere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ هزارم‌ امپر. می باشد

Milliampere به چه معناست و Milliampere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milliampere

يك‌ هزارم‌ امپر. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ هزارم‌ امپر., ترجمه يك‌ هزارم‌ امپر., کلمات شبیه يك‌ هزارم‌ امپر.
دانلود فایل ها