ترجمه Milligram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ هزارم‌ گرم‌. می باشد

Milligram به چه معناست و Milligram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milligram

يك‌ هزارم‌ گرم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ هزارم‌ گرم‌., ترجمه يك‌ هزارم‌ گرم‌., کلمات شبیه يك‌ هزارم‌ گرم‌.
دانلود فایل ها