ترجمه Millimeter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليمتر. می باشد

Millimeter به چه معناست و Millimeter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millimeter

ميليمتر. به خارجی , ریشه انگلیسی ميليمتر., ترجمه ميليمتر., کلمات شبیه ميليمتر.
دانلود فایل ها