ترجمه Millionaire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليونر. می باشد

Millionaire به چه معناست و Millionaire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millionaire

ميليونر. به خارجی , ریشه انگلیسی ميليونر., ترجمه ميليونر., کلمات شبیه ميليونر.
دانلود فایل ها