ترجمه Millisecond در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ هزارم‌ ثانيه‌. می باشد

Millisecond به چه معناست و Millisecond یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millisecond

يك‌ هزارم‌ ثانيه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ هزارم‌ ثانيه‌., ترجمه يك‌ هزارم‌ ثانيه‌., کلمات شبیه يك‌ هزارم‌ ثانيه‌.
دانلود فایل ها