ترجمه Minicamera در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (macinim) دوربين‌ خيلي‌ كوچك‌. می باشد

Minicamera به چه معناست و Minicamera یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minicamera

(macinim) دوربين‌ خيلي‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (macinim) دوربين‌ خيلي‌ كوچك‌., ترجمه (macinim) دوربين‌ خيلي‌ كوچك‌., کلمات شبیه (macinim) دوربين‌ خيلي‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها