ترجمه Minium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخري‌ بفرمول‌ 4O 3bP. می باشد

Minium به چه معناست و Minium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minium

اخري‌ بفرمول‌ 4O 3bP. به خارجی , ریشه انگلیسی اخري‌ بفرمول‌ 4O 3bP., ترجمه اخري‌ بفرمول‌ 4O 3bP., کلمات شبیه اخري‌ بفرمول‌ 4O 3bP.
دانلود فایل ها