ترجمه Minoan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌تمدن‌ باستان‌ عصر مفرغ‌ جزيره‌ كرت‌. می باشد

Minoan به چه معناست و Minoan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minoan

مربوط‌ به‌تمدن‌ باستان‌ عصر مفرغ‌ جزيره‌ كرت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌تمدن‌ باستان‌ عصر مفرغ‌ جزيره‌ كرت‌., ترجمه مربوط‌ به‌تمدن‌ باستان‌ عصر مفرغ‌ جزيره‌ كرت‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌تمدن‌ باستان‌ عصر مفرغ‌ جزيره‌ كرت‌.
دانلود فایل ها