ترجمه Minor League در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ يا گروه‌ فرعي‌ ورزشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيم‌ هاي‌ كودكان‌ يا تازه‌

Minor League به چه معناست و Minor League یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minor League

دسته‌ يا گروه‌ فرعي‌ ورزشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ يا گروه‌ فرعي‌ ورزشي‌, ترجمه دسته‌ يا گروه‌ فرعي‌ ورزشي‌, کلمات شبیه دسته‌ يا گروه‌ فرعي‌ ورزشي‌ , تيم‌ هاي‌ كودكان‌ يا تازه‌ به لاتین
دانلود فایل ها