ترجمه Miosture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رط‌وبت‌. می باشد

Miosture به چه معناست و Miosture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miosture

رط‌وبت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رط‌وبت‌., ترجمه رط‌وبت‌., کلمات شبیه رط‌وبت‌.
دانلود فایل ها