ترجمه Mis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ غلط‌ – اشتباه‌- نادرست‌ – بد- سوء می باشد

Mis به چه معناست و Mis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mis

پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ غلط‌ – اشتباه‌- نادرست‌ – بد- سوء به خارجی , ریشه انگلیسی پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ غلط‌ – اشتباه‌- نادرست‌ – بد- سوء, ترجمه پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ غلط‌ – اشتباه‌- نادرست‌ – بد- سوء, کلمات شبیه پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ غلط‌ – اشتباه‌- نادرست‌ – بد- سوء
دانلود فایل ها