ترجمه Misbrand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مارك‌ يا علامت‌ دروغي‌ گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ريق‌ غلط‌ داغ‌ كردن‌.

Misbrand به چه معناست و Misbrand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Misbrand

مارك‌ يا علامت‌ دروغي‌ گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مارك‌ يا علامت‌ دروغي‌ گذاردن‌, ترجمه مارك‌ يا علامت‌ دروغي‌ گذاردن‌, کلمات شبیه مارك‌ يا علامت‌ دروغي‌ گذاردن‌ , بط‌ريق‌ غلط‌ داغ‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها