ترجمه Miscibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ اميختن‌ و اختلاط‌ بدون‌ از دست‌ دادن‌ خواص‌ خود. می باشد

Miscibility به چه معناست و Miscibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miscibility

قابليت‌ اميختن‌ و اختلاط‌ بدون‌ از دست‌ دادن‌ خواص‌ خود. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ اميختن‌ و اختلاط‌ بدون‌ از دست‌ دادن‌ خواص‌ خود., ترجمه قابليت‌ اميختن‌ و اختلاط‌ بدون‌ از دست‌ دادن‌ خواص‌ خود., کلمات شبیه قابليت‌ اميختن‌ و اختلاط‌ بدون‌ از دست‌ دادن‌ خواص‌ خود.
دانلود فایل ها