ترجمه Miss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n.tv.iv)از دست‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احساس‌ فقدان‌ چيزي‌ راكردن‌

Miss به چه معناست و Miss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miss

(.n.tv.iv)از دست‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n.tv.iv)از دست‌ دادن‌, ترجمه (.n.tv.iv)از دست‌ دادن‌, کلمات شبیه (.n.tv.iv)از دست‌ دادن‌ , احساس‌ فقدان‌ چيزي‌ راكردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها