ترجمه Mistranslate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترجمه‌ غلط‌ كردن‌. می باشد

Mistranslate به چه معناست و Mistranslate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mistranslate

ترجمه‌ غلط‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ترجمه‌ غلط‌ كردن‌., ترجمه ترجمه‌ غلط‌ كردن‌., کلمات شبیه ترجمه‌ غلط‌ كردن‌.
دانلود فایل ها