خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35111 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35111','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35111 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mitten به فارسی

ترجمه Mitten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ انگشت‌ شست‌. می باشد

Mitten به چه معناست و Mitten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mitten

براي‌ انگشت‌ شست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌ انگشت‌ شست‌., ترجمه براي‌ انگشت‌ شست‌., کلمات شبیه براي‌ انگشت‌ شست‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: