ترجمه Mizzenmast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دگل‌ عقبي‌ كشتي‌ دو دگله‌. می باشد

Mizzenmast به چه معناست و Mizzenmast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mizzenmast

دگل‌ عقبي‌ كشتي‌ دو دگله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دگل‌ عقبي‌ كشتي‌ دو دگله‌., ترجمه دگل‌ عقبي‌ كشتي‌ دو دگله‌., کلمات شبیه دگل‌ عقبي‌ كشتي‌ دو دگله‌.
دانلود فایل ها