ترجمه Mnemonic Code در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمز حفظ‌ي‌. می باشد

Mnemonic Code به چه معناست و Mnemonic Code یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mnemonic Code

رمز حفظ‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رمز حفظ‌ي‌., ترجمه رمز حفظ‌ي‌., کلمات شبیه رمز حفظ‌ي‌.
دانلود فایل ها