ترجمه Mnemonic Opcode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمزالعمل‌ حفظ‌ي‌. می باشد

Mnemonic Opcode به چه معناست و Mnemonic Opcode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mnemonic Opcode

رمزالعمل‌ حفظ‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رمزالعمل‌ حفظ‌ي‌., ترجمه رمزالعمل‌ حفظ‌ي‌., کلمات شبیه رمزالعمل‌ حفظ‌ي‌.
دانلود فایل ها