ترجمه Mnemonics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ ومادر خدايان‌ شعر وادب‌. می باشد

Mnemonics به چه معناست و Mnemonics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mnemonics

حافظ‌ ومادر خدايان‌ شعر وادب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ ومادر خدايان‌ شعر وادب‌., ترجمه حافظ‌ ومادر خدايان‌ شعر وادب‌., کلمات شبیه حافظ‌ ومادر خدايان‌ شعر وادب‌.
دانلود فایل ها