ترجمه Mockingbird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مقلد امريكاي‌ شمالي‌. می باشد

Mockingbird به چه معناست و Mockingbird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mockingbird

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ مقلد امريكاي‌ شمالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مقلد امريكاي‌ شمالي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مقلد امريكاي‌ شمالي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مقلد امريكاي‌ شمالي‌.
دانلود فایل ها