ترجمه Modillion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (معماري‌) تزئينات‌ معماري‌ روي‌ قرنيس‌ ساختمان‌. می باشد

Modillion به چه معناست و Modillion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modillion

(معماري‌) تزئينات‌ معماري‌ روي‌ قرنيس‌ ساختمان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (معماري‌) تزئينات‌ معماري‌ روي‌ قرنيس‌ ساختمان‌., ترجمه (معماري‌) تزئينات‌ معماري‌ روي‌ قرنيس‌ ساختمان‌., کلمات شبیه (معماري‌) تزئينات‌ معماري‌ روي‌ قرنيس‌ ساختمان‌.
دانلود فایل ها