ترجمه Modular System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ پيمانه‌اي‌. می باشد

Modular System به چه معناست و Modular System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Modular System

سيستم‌ پيمانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ پيمانه‌اي‌., ترجمه سيستم‌ پيمانه‌اي‌., کلمات شبیه سيستم‌ پيمانه‌اي‌.
دانلود فایل ها