ترجمه Mohammedanize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسلمان‌ كردن‌. می باشد

Mohammedanize به چه معناست و Mohammedanize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mohammedanize

مسلمان‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسلمان‌ كردن‌., ترجمه مسلمان‌ كردن‌., کلمات شبیه مسلمان‌ كردن‌.
دانلود فایل ها