ترجمه Molluscoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبيه‌ نرم‌ تن‌. می باشد

Molluscoid به چه معناست و Molluscoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Molluscoid

شبيه‌ نرم‌ تن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شبيه‌ نرم‌ تن‌., ترجمه شبيه‌ نرم‌ تن‌., کلمات شبیه شبيه‌ نرم‌ تن‌.
دانلود فایل ها