ترجمه Monandry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ شوهري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زندگي‌ با يك‌ شوهر , در فارسی : اعتياد به‌ يك‌ شوهر.

Monandry به چه معناست و Monandry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monandry

يك‌ شوهري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ شوهري‌, ترجمه يك‌ شوهري‌, کلمات شبیه يك‌ شوهري‌ , زندگي‌ با يك‌ شوهر به لاتین , اعتياد به‌ يك‌ شوهر. به لاتین
دانلود فایل ها