ترجمه Money Changer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صراف‌. می باشد

Money Changer به چه معناست و Money Changer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Money Changer

صراف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صراف‌., ترجمه صراف‌., کلمات شبیه صراف‌.
دانلود فایل ها