ترجمه Mongol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nailognom) مغولي‌. می باشد

Mongol به چه معناست و Mongol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mongol

(nailognom) مغولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nailognom) مغولي‌., ترجمه (nailognom) مغولي‌., کلمات شبیه (nailognom) مغولي‌.
دانلود فایل ها