ترجمه Monitor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمزي‌ مخابراتي‌ گوش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبصر.

Monitor به چه معناست و Monitor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monitor

رمزي‌ مخابراتي‌ گوش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رمزي‌ مخابراتي‌ گوش‌ دادن‌, ترجمه رمزي‌ مخابراتي‌ گوش‌ دادن‌, کلمات شبیه رمزي‌ مخابراتي‌ گوش‌ دادن‌ , مبصر. به لاتین
دانلود فایل ها