ترجمه Monogamous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ يك‌ همسر. می باشد

Monogamous به چه معناست و Monogamous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monogamous

داراي‌ يك‌ همسر. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ يك‌ همسر., ترجمه داراي‌ يك‌ همسر., کلمات شبیه داراي‌ يك‌ همسر.
دانلود فایل ها