ترجمه Monogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ يك‌ ريشه‌ يا اصل‌ بودن‌. می باشد

Monogenesis به چه معناست و Monogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monogenesis

داراي‌ يك‌ ريشه‌ يا اصل‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ يك‌ ريشه‌ يا اصل‌ بودن‌., ترجمه داراي‌ يك‌ ريشه‌ يا اصل‌ بودن‌., کلمات شبیه داراي‌ يك‌ ريشه‌ يا اصل‌ بودن‌.
دانلود فایل ها