ترجمه Monolithic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ پارچه‌. می باشد

Monolithic به چه معناست و Monolithic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Monolithic

يك‌ پارچه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ پارچه‌., ترجمه يك‌ پارچه‌., کلمات شبیه يك‌ پارچه‌.
دانلود فایل ها