ترجمه Montan Wax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موم‌ سخت‌ معدني‌. می باشد

Montan Wax به چه معناست و Montan Wax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Montan Wax

موم‌ سخت‌ معدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موم‌ سخت‌ معدني‌., ترجمه موم‌ سخت‌ معدني‌., کلمات شبیه موم‌ سخت‌ معدني‌.
دانلود فایل ها