ترجمه Moonflower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) توت‌ خاردار هندي‌. می باشد

Moonflower به چه معناست و Moonflower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moonflower

(گ‌.ش‌.) توت‌ خاردار هندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) توت‌ خاردار هندي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) توت‌ خاردار هندي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) توت‌ خاردار هندي‌.
دانلود فایل ها