ترجمه Morel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) قارچ‌ موركلاي‌ خوراكي‌. می باشد

Morel به چه معناست و Morel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Morel

(گ‌.ش‌.) قارچ‌ موركلاي‌ خوراكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) قارچ‌ موركلاي‌ خوراكي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) قارچ‌ موركلاي‌ خوراكي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) قارچ‌ موركلاي‌ خوراكي‌.
دانلود فایل ها