ترجمه Motor Torpedo Boat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قايق‌ موتوري‌ سريع‌ السير اژدر انداز. می باشد

Motor Torpedo Boat به چه معناست و Motor Torpedo Boat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Motor Torpedo Boat

قايق‌ موتوري‌ سريع‌ السير اژدر انداز. به خارجی , ریشه انگلیسی قايق‌ موتوري‌ سريع‌ السير اژدر انداز., ترجمه قايق‌ موتوري‌ سريع‌ السير اژدر انداز., کلمات شبیه قايق‌ موتوري‌ سريع‌ السير اژدر انداز.
دانلود فایل ها