ترجمه Motorization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتوري‌ كردن‌. می باشد

Motorization به چه معناست و Motorization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Motorization

موتوري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موتوري‌ كردن‌., ترجمه موتوري‌ كردن‌., کلمات شبیه موتوري‌ كردن‌.
دانلود فایل ها