خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35576 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35576','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35576 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Motorization به فارسی

ترجمه Motorization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتوري‌ كردن‌. می باشد

Motorization به چه معناست و Motorization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Motorization

موتوري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موتوري‌ كردن‌., ترجمه موتوري‌ كردن‌., کلمات شبیه موتوري‌ كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: