ترجمه Mouse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) موش‌ خانگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موش‌ گرفتن‌ , در فارسی : جستجو كردن‌.

Mouse به چه معناست و Mouse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mouse

(ج‌.ش‌.) موش‌ خانگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) موش‌ خانگي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) موش‌ خانگي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) موش‌ خانگي‌ , موش‌ گرفتن‌ به لاتین , جستجو كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها