ترجمه Movable Head در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با نوك‌ متحرك‌. می باشد

Movable Head به چه معناست و Movable Head یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Movable Head

با نوك‌ متحرك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با نوك‌ متحرك‌., ترجمه با نوك‌ متحرك‌., کلمات شبیه با نوك‌ متحرك‌.
دانلود فایل ها