خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35635 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35635','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35635 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Moveable به فارسی

ترجمه Moveable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ حركت‌ دادن‌. می باشد

Moveable به چه معناست و Moveable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Moveable

قابل‌ حركت‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ حركت‌ دادن‌., ترجمه قابل‌ حركت‌ دادن‌., کلمات شبیه قابل‌ حركت‌ دادن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: