ترجمه Mucin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ماده‌ بزاقي‌. می باشد

Mucin به چه معناست و Mucin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mucin

(ش‌.) ماده‌ بزاقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ماده‌ بزاقي‌., ترجمه (ش‌.) ماده‌ بزاقي‌., کلمات شبیه (ش‌.) ماده‌ بزاقي‌.
دانلود فایل ها