ترجمه Multi User در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند كاربري‌. می باشد

Multi User به چه معناست و Multi User یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multi User

چند كاربري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند كاربري‌., ترجمه چند كاربري‌., کلمات شبیه چند كاربري‌.
دانلود فایل ها