خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35722 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35722','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35722 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multimillionaire به فارسی

ترجمه Multimillionaire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد. می باشد

Multimillionaire به چه معناست و Multimillionaire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multimillionaire

ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد. به خارجی , ریشه انگلیسی ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد., ترجمه ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد., کلمات شبیه ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: