ترجمه Multimillionaire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد. می باشد

Multimillionaire به چه معناست و Multimillionaire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multimillionaire

ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد. به خارجی , ریشه انگلیسی ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد., ترجمه ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد., کلمات شبیه ميليونري‌ كه‌ ثروتش‌ بچند ميليون‌ برسد.
دانلود فایل ها