ترجمه Multinomial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند جمله‌اي‌. می باشد

Multinomial به چه معناست و Multinomial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multinomial

چند جمله‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند جمله‌اي‌., ترجمه چند جمله‌اي‌., کلمات شبیه چند جمله‌اي‌.
دانلود فایل ها