ترجمه Multiple Length در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با درازي‌ چندگانه‌. می باشد

Multiple Length به چه معناست و Multiple Length یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiple Length

با درازي‌ چندگانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با درازي‌ چندگانه‌., ترجمه با درازي‌ چندگانه‌., کلمات شبیه با درازي‌ چندگانه‌.
دانلود فایل ها