ترجمه Multiplexor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسهيم‌ كننده‌. می باشد

Multiplexor به چه معناست و Multiplexor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiplexor

تسهيم‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تسهيم‌ كننده‌., ترجمه تسهيم‌ كننده‌., کلمات شبیه تسهيم‌ كننده‌.
دانلود فایل ها