ترجمه Multiplexor Channel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجراي‌ تسهيم‌ كننده‌. می باشد

Multiplexor Channel به چه معناست و Multiplexor Channel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiplexor Channel

مجراي‌ تسهيم‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مجراي‌ تسهيم‌ كننده‌., ترجمه مجراي‌ تسهيم‌ كننده‌., کلمات شبیه مجراي‌ تسهيم‌ كننده‌.
دانلود فایل ها